Jak získat kopii (stejnopis) osvědčení

Kdy podat žádost:

  • Žádost lze uplatnit v případě, kdy v minulosti bylo vydáno osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb.
  • Žádost může uplatnit jednak sám účastník národního boje za osvobození, tak i po něm pozůstalé osoby (manžel/manželka, syn/dcera, otec/matka, sourozenci).

Co je potřeba doložit při podání žádosti:

  1. Účastník národního boje za osvobození podává žádost o vydání ověřené kopie osvědčení o účasti na národním boji za osvobození na předepsaném formuláři nebo volnou formou. Písemná žádost musí obsahovat jeho jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
  2. V případě, že účastník národního boje za osvobození nežije, ověřenou kopii osvědčení lze vydat pouze určitému okruhu osob - tj. v uvedeném pořadí (manžel/manželka, syn/dcera, otec/matka, sourozenci). V tomto případě je v žádosti nezbytné vedle jména, příjmení a data narození účastníka národního boje za osvobození uvést také řádné osobní údaje o osobě, která podává žádost, tj. její jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
  3. Je nutné doložit příbuzenský vztah k zemřelému účastníku národního boje za osvobození, např. rodným listem, oddacím listem apod.

Žádost je možno sepsat volnou formou, doporučuje se využití dostupného formuláře, který slouží řádnému vyplnění veškerých požadovaných údajů.


Žádosti o vydání ověřené kopie osvědčení o účasti na národním boji za osvobození nebo dotazy s agendou související se zasílají:

  • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně doručují na adresu:

           Ministerstvo obrany 

           Odbor pro válečné veterány 

           nám. Svobody 471

           160 01 Praha 6

  • prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva obrany (identifikátor: hjyaavk)
  • nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail podatelny Ministerstva obrany : e-podatelnaMO@army.cz

Pozn. Prostý dotaz na službu nemusí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem.

Pracovníci úřadu jsou k dispozici pro případné dotazy k dané agendě osobně na dané adrese nebo telefonicky (973 225 918/940/).


V případě, že v žádosti chybí některé podstatné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění.  

Přílohy ke stažení