Přímý účastník  

Účastníkovi odboje a odporu proti komunismu ve smyslu zákona vzniká nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Vedle toho, pokud je účastník ke dni podání žádosti občanem České republiky, má též nárok na jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 100 000 Kč, který vyplácí ministerstvo.

Pokud účastník pobírá důchod z českého důchodového pojištění, má též nárok na úpravu důchodu. Žádost je nutno podat orgánu příslušnému k výplatě důchodu.  

Postavení válečného veterána

Postavení válečného veterána se přizná účastníkovi odboje a odporu, který je státním občanem České republiky a jehož forma odboje a odporu byla následující (dle § 3 odst. 1):

  • ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený proti komunistickému režimu v Československu
  • provádění sabotáží
  • spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu
  • převaděčství nebo překračování státních hranic za účelem účasti v odboji a odporu proti komunismu (agenti-chodci)
  • s výše uvedenými srovnatelné jiné statečné činy nebo statečné veřejné postoje na podporu ozbrojených akcí směřovaných proti komunistickému režimu

Postavení válečného veterána dává účastníkovi možnost požádat o výhody, které poskytuje ministerstvo obrany válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.


Výhody manžela/manželky po účastníkovi odboje a odporu

Manžel/manželka po zemřelém účastníkovi odboje a odporu proti komunismu, má nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní medaili pro pozůstalého po účastníkovi.  

Pamětní medaile pro pozůstalého.

Vedle toho může pozůstalá osoba, která byla manželem / manželkou účastníka odboje a odporu proti komunismu alespoň po část doby, kdy uskutečňoval odboj a odpor proti komunismu, ohledně něhož mu bylo vydáno osvědčení, žádat ministerstvo o přiznání jednorázového peněžitého příspěvku ve výši 50.000 Kč.

Podmínkou je, že se proti manželu/manželce nedopustila zavrženíhodného jednání, zejména spoluprací s bezpečnostními složkami. Zde je však nutno poznamenat, že o přiznání finančního odškodnění musí tato osoba požádat samostatnou žádostí, a to až tehdy, kdy je ministerstvem vydáno předmětné osvědčení. Žádost lze podat volnou formou.

Jedná-li se o vdovu/vdovce, která pobírá po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu vdovský či vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, má též nárok na úpravu důchodu. Žádost je nutno podat orgánu příslušnému k výplatě důchodu.


Výhody ostatních pozůstalých   

Pozůstalým po účastníku odboje a odporu proti komunismu ve smyslu zákona vzniká nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a na pamětní medaili po účastníkovi.

V případě, kdy bude podána žádost o vydání osvědčení o účasti zemřelého účastníka odboje a odporu proti komunismu v době, kdy již ministerstvo o vydání takového osvědčení rozhodlo na základě dřívější žádosti některé z oprávněných osob, bude žadateli zaslán pouze stejnopis osvědčení.

Pamětní odznak se vydává jen pozůstalému, který podal žádost jako první.


Výhody - právnické osoby

Právnické osobě může být vydáno pouze osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Nevzniká však nárok na pamětní odznak či jiné výhody s ním spojené.