Jak získat osvědčení

Kdy podat žádost:

 • Žádost lze uplatnit v případě, kdy se žadatel domnívá, že je účastníkem národního boje za osvobození.
 • Žádost lze uplatnit v případě, pokud je žadatel toho názoru, že jeho zemřelý příbuzný (manžel/manželka, syn/dcera, otec/matka, sourozenci) byl účastníkem národního boje za osvobození.

Co je potřeba doložit při podání žádosti:

 1. Žadatel podává žádost o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození z titulu vlastní odbojové činnosti (omezení osobní svobody) nebo odbojové činnosti (omezení osobní svobody) příbuzné osoby v přímé příbuzenské řadě na předepsaném formuláři nebo volnou formou.
 2. Správní řízení o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození se zahajuje na základě písemné žádosti, která obsahuje základní údaje o oprávněné osobě (tj. účastníku národního boje za osvobození), tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
 3. Současně je nezbytné v žádosti velmi podrobně a konkrétně popsat účast na národním boji za osvobození (účast v zahraniční armádě, domácím odboji, partyzánské skupině, omezení osobní svobody, resp. věznění apod.).
 4. K prokazování tvrzených skutečností je vhodné přiložit nebo alespoň označit důkazní materiál. Důkazy jsou zejména výslechy svědků, různé listiny, odpovědi archivů a znalecké posudky.
 5. V případě, že účastník národního boje za osvobození nežije, osvědčení lze na podkladě § § 6 a 7 zákona č. 255/1946 Sb. vydat pouze určitému okruhu osob - tj. v uvedeném pořadí (manžel/manželka, syn/dcera, otec/matka, sourozenci). V tomto případě je nezbytné v žádosti uvést také řádné osobní údaje o osobě, která podává žádost, tj. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, občanství a vlastnoruční podpis. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
 6. Je nutné doložit příbuzenský vztah k zemřelé osobě, např. rodným listem, oddacím listem apod.

Žádost je možno sepsat volnou formou, doporučuje se využití dostupného formuláře, který slouží řádnému vyplnění veškerých požadovaných údajů.


Žádosti o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození nebo dotazy s agendou související se zasílají:

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně doručují na adresu:

           Ministerstvo obrany 

           Odbor pro válečné veterány 

           nám. Svobody 471 

           160 01 Praha 6

 • prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva obrany (identifikátor: hjyaavk)
 • nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail podatelny Ministerstva obrany : e-podatelnaMO@army.cz

Pozn. Prostý dotaz na službu nemusí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem.

Pracovníci úřadu jsou k dispozici pro případné dotazy k dané agendě telefonicky (973 225 918 /940/) a také osobně na dané adrese.


V případě, že v žádosti chybí některé podstatné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění.  

Přílohy ke stažení