Účastníci národního boje za osvobození

07.jpg

Po druhé světové válce se v československých vládních kruzích projevila vůle ocenit ty, kteří se účastnili boje za svobodu a obnovu Československa a umožnit jejich rychlé začlenění do poválečné společnosti.

Objevila se tak určitá snaha navázat na zákonné normy, které se týkaly československých legionářů po první světové válce. Po zákonu č. 34/1946 Sb., jímž se vymezuje pojem československého partyzána, byl Ústavodárným národním shromážděním přijat zákon č. 255/1946 Sb. ze dne 19. prosince 1946, který nabyl zpětně účinnosti dnem 18. června 1946. Jeho provedením byl pověřen ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, v platném znění, je součástí platného právního řádu České republiky. V souladu s ním jsou oprávněným osobám vydávána osvědčení o jejich účasti na národním boji za osvobození.