Průběh řízení

Jak probíhá řízení o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Žadatel má právo podat žádost o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Průběh řízení:

  • Pokud je žádost neúplná, nebo obsahuje jiné nedostatky, Ministerstvo obrany vyzve žadatele k jejich odstranění.
  • Na základě výzvy Ministerstva obrany žadatel odstraní nedostatky žádosti nebo doplní chybějící náležitosti. Pokud žadatel na základě výzvy orgánu veřejné moci neodstraní vady své žádosti ve stanovené lhůtě, řízení je usnesením Ministerstva obrany zastaveno.
  • Jinak správní řízení pokračuje. Ministerstvo obrany je povinno zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, jednak musí prokázat pravdivost tvrzení žadatele a jednak řádně posoudit, zda jsou splněny podmínky zákona. Za účelem dostatečného zjištění skutkového stavu věci musí Ministerstvo obrany na podkladě skutečností uvedených v žádosti provést šetření ve spolupráci s archivy v ČR i zahraničí.
  • Po ukončení šetření má žadatel možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům (údajům a skutečnostem) i způsobu jejich zjištění. Může navrhnout jejich doplnění.  To se netýká žadatelů, pokud se jejich žádostí v plném rozsahu vyhovuje.
  • Po ukončení šetření jsou shromážděné podklady vyhodnoceny jednotlivě i ve vzájemné souvislosti. V případě splnění podmínek zákona je vydáno osvědčení o účasti na národním boji za osvobození. Pokud zjištěný skutkový stav nebo účast na národním boji za osvobození (odbojová činnost, perzekuce) z právního hlediska neodpovídá zákonu je vydáno rozhodnutí o nevydání osvědčení.