Jak získat výpis

Kdy podat žádost o vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby:

  • Žádost mohou uplatnit bývalí příslušníci vojenských táborů nucených prací, tj. bývalí vojáci, kteří byli v průběhu vojenské základní služby (výjimečného vojenského cvičení) zařazeni ve vojenských táborech nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.
  • Žádost mohou uplatnit také vdovy (pozůstalé manželky), které pobírají po příslušníku vojenských táborů nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. vdovský důchod z českého důchodového pojištění.

Co je potřeba doložit při podání žádosti:

  1. Bývalý příslušník vojenských táborů nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., podává žádost o vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské služby na předepsaném formuláři nebo volnou formou.
  2. Písemná žádost musí obsahovat základní údaje, tj. jeho jméno, příjmení, datum a místo jeho narození. Dále je nezbytné v žádosti uvést také místo jeho trvalého pobytu, resp. doručovací adresu a žádost je třeba vlastnoručně podepsat. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
  3. Je-li žádost o vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské služby podávána vdovou (pozůstalou manželkou), lze ji uplatnit na předepsaném formuláři nebo volnou formou. Každopádně musí tato pozůstalá osoba uvést v žádosti jméno, příjmení, datum a místo narození zemřelého manžela. Současně musí osoba podávající žádost uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo svého trvalého pobytu, resp. doručovací adresu a žádost vlastnoručně podepsat. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem). Nezbytnou součástí podání musí být doklad o příbuzenském vztahu k zemřelé osobě, např. úmrtní list apod.
  4. Údaje o průběhu vojenské základní služby si Ministerstvo obrany vyžádá z vojenských archivů v ČR a Slovenské republice. 

Žádost je možno sepsat volnou formou, doporučuje se využití dostupného formuláře, který slouží řádnému vyplnění veškerých požadovaných údajů.


Žádosti o vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby nebo dotazy s agendou související se zasílají:

  • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně doručují na adresu:

Ministerstvo obrany,

Odbor pro válečné veterány

nám. Svobody 471

160 01 Praha 6

  • prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva obrany (identifikátor: hjyaavk)
  • nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail podatelny Ministerstva obrany: e-podatelnaMO@army.cz

Pozn. Prostý dotaz na službu nemusí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem.

Pracovníci úřadu jsou k dispozici pro případné dotazy k dané agendě telefonicky (973 225 918/940/) a také osobně na dané adrese.


V případě, že v žádosti chybí některé podstatné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. 

Přílohy ke stažení