Jak získat pamětní odznak

images.jpg

Kdy podat žádost:

Žádost může podat pouze přímý účastník Květnového povstání českého lidu v roce 1945.

 • Žádost lze uplatnit v případě, kdy žadateli bylo vydáno osvědčení o jeho účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. v kategorii účastník povstání v květnu 1945.
 • Žádost lze uplatnit v případě, kdy žadateli bylo vydáno potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb.
 • Žádost lze uplatnit v případě, kdy žadatel žádal o vydání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb. a potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 mu nebylo vydáno pouze z důvodu opožděného podání (tj. po 1. 1. 2006).
 • Žádost lze uplatnit v případě, kdy se žadatel zúčastnil květnového povstání v roce 1945 a doposud nežádal o vydání potvrzení podle zákona č. 357/2005 Sb.

Co je potřeba doložit při podání žádosti:

 1. Žadatel podává žádost o vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu z titulu vlastní účasti v povstání na předepsaném formuláři nebo volnou formou.
 2. Písemná žádost musí obsahovat základní údaje o oprávněné osobě (tj. účastníku povstání v květnu 1945), tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a vlastnoruční podpis. (V případě podání prostřednictvím e-mailu musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
 3. Dále žadatel uvede, zda v minulosti žádal o vydání osvědčení o své účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb., nebo o vydání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb., příp. zda mu byla žádost zamítnuta.
 4. Pokud žadatel nikdy nežádal o vydání potvrzení o své účasti v povstání v květnu 1945 je nezbytné v žádosti velmi podrobně a konkrétně popsat účast v květnovém povstání v roce 1945. K prokazování tvrzených skutečností je vhodné přiložit nebo alespoň označit důkazní materiál. Důkazy jsou zejména výslechy svědků, různé listiny, odpovědi archivů a znalecké posudky.
 5. Údaje uvedené v žádosti Ministerstvo obrany prověří ve spolupráci s archivy v ČR a SR a posoudí, zda jsou splněny podmínky pro vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu.

Žádost je možno sepsat volnou formou, doporučuje se využití dostupného formuláře, který slouží řádnému vyplnění veškerých požadovaných údajů.


Žádosti o vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu nebo dotazy s agendou související se zasílají:

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně doručují na adresu:

           Ministerstvo obrany

           Odbor pro válečné veterány

           nám. Svobody 471

           160 01 Praha 6

 • prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva obrany (identifikátor: hjyaavk)
 • nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail podatelny Ministerstva obrany : e-podatelnaMO@army.cz

Pozn. Prostý dotaz na službu nemusí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem.

Pracovníci úřadu jsou k dispozici pro případné dotazy k dané agendě telefonicky (973 225 918 /940/) a také osobně na dané adrese.


V případě, že v žádosti chybí některé podstatné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění.  

Přílohy ke stažení